วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


SRIPATUM UNIVERSITY


มหาวิทยาลัยศรีปทุม


จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Sripatum University
รูปย่อสำหรับรุ่น 02:50, 7 มิถุนายน 2551
คติพจน์
การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ
สถาปนา
ประเภท
อธิการบดี
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
ที่ตั้ง
สีประจำสถาบัน
ฟ้า ชมพู
เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: Sripatum University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 และได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2530[1]

 

·         1 คณะวิชา
·         3 วิทยาเขต
·         6 อ้างอิง

คณะวิชาo    สาขาวิชาการจัดการ

o    สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

o    สาขาวิชาการตลาด

o    สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

o    สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

o    สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

o    สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน

o    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์

o    สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและบันเทิง

o    สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจสมัยใหม่


o    สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

o    สาขาวิชาการออกแบบภายใน


o    สาขาวิชานิติศาสตร์


o    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


o    สาขาวิชาการโฆษณา

o    สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

o    สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

o    สาขาวิชาวารสารสนเทศ


o    สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

o    สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

o    สาขาวิชาธุรกิจการบิน


o    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

o    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

o    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

o    สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

o    สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

o    สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

o    สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

·         คณะบัญชี

o    สาขาวิชาการบัญชี


o    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

o    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

o    สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

o    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

o    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


o    สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์

o    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน

o    สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก

o    สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์

o    สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม


o    International Business Communication

o    Hotel Management

o    A joint academic program on BBA in Hotel Management with Swiss College of Hospitality Management Lenk (SHML)

o    Dual-degree Program on B.A. in English Chinese Business Communication with Beijing Language & Culture University (BLCU)

 

บัณฑิตวิทยาลัย


บัณฑิตวิทยาลัย บางเขน
·         หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
o    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
o    สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง
·         หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
·         หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
·         หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
·         หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
·         หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
o    สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
o    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
o    สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
o    สาขาวิชาการจัดการโลจิกส์ติกและซัพพลายเชน
·         หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต
o    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
o    สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
·         หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
·         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
o    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
o    สาขาวิชาบริหารการศึกษา
·         หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
o    สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง
·         หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
·         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
o    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
·         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
o    สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาคารพญาไท
·         หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร
·         หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร
·         หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
·         หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
o    สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
o    สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
o    สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
·         หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต
·         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
o    สาขารัฐประศาสนศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี
·         หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
o    กลุ่มวิชาการตลาด
o    กลุ่มวิชาการจัดการองค์การ
o    กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
o    กลุ่มวิชาการบริหารการผลิตและการบริการ
o    กลุ่มวิชาการบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
·         หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
o    กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ
o    กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
o    กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

 

วิทยาเขต


วิทยาเขต มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดดำเนินการสอนใน 3 วิทยาเขต ได้แก่

1.       วิทยาเขตบางเขน เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2.       วิทยาเขตชลบุรี 79 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

3.       วิทยาคารพญาไท อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ (SM Tower) ชั้น 17 และชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง


นอกเหนือจากการขยายวิทยาเขตไปยังพื้นที่จังหวัดชลบุรี และพื้นที่เขตพญาไทแล้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้มีมีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง อีก 1 แห่ง คือ ศูนย์การเรียนแหลมฉบัง โรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เปิดทำการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ[2]

อันดับมหาวิทยาลัย


การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อยู่ในอันดับที่ 1,401 ของโลก อันดับที่ 52 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 19 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[3]

อ้างอิง


1.   สถาบันอุดมศึกษาเว็บไซต์ สกอ.


3.  Ranking Web of World UniversitiesTop South East Asia

แหล่งข้อมูลอื่น